Barnets lov – Ny hovedlov trådt i kræft 1 jan. 2024

Ved årsskiftet den 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft. Den fungerer som en hovedlov, der samler eksisterende regler vedrørende børn og unges rettigheder på en række punkter.

15-01-2024 | Børneretskontoret v. Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm
Med Barnets lov ønsker regeringen at styrke udsatte børn og unges muligheder for at få så meget medindflydelse i deres egen sag som muligt, samt at sikre tidlig opdagelse og hjælp til eventuel behov for støtte. Dette blogindlæg søger at belyse, hvad barnets lov indebærer.
I den nye ”Barnets lov”, som trådte i kraft den 1. januar 2024, blev børns partsstatus ændret fra 12 til 10 år. Det betyder i praksis blandt andet, at børn allerede fra deres fyldte tiende år får muligheden for at klage over afgørelser, anmode om partsaktindsigt, blive repræsenteret ved advokat m.v. Barnets selvstændige partbeføjelser berører ikke forældremyndighedsindehaverens partsbeføjelser, idet denne består uafhængigt af barnets’. Et barn eller den unge har imidlertid ikke selvstændige partsbe-føjelser i sager om henholdsvis merudgiftsydelser på grund af nedsat funktionsevne og tabt arbejds-fortjeneste til forældre i forbindelse med et barns nedsatte funktionsevne. Med loven skal børnene desuden inddragges i beslutninger, der vedrører dem, hvilket betyder, at barnet eller den unge som udgangspunkt skal være til stede under møder. Ved anbringelse af et barn, er det fortsat med den nye lov obligatorisk at undersøge, om der er grundlag for eventuel fjernelse af søskendebørn. Idet loven sætter fokus på barnets medindflydelse, er det væsentligt, at en advokat inddrager barnet i sagen, ligesom tillid til forældrenes og barnets tillid til advokaten er altafgørende.

Loven indeholder også en række nye tiltag med de nye begreber, screening og afdækning, og det er vig-tigt at kende forskellen herpå. En screening er en indledende vurdering på baggrund af de foreliggen-de oplysninger, der foretages på alle sager. I det omfang problemstillingen kræver yderligere under-søgelse, foretages en afdækning af nødvendige og relevante forhold, for at belyse konkrete udfordrin-ger og støttebehov hos barnet, den unge eller familien. I sager, der er særligt komplekse, idet de ek-sempelvis omhandler vold eller overgreb, kræves det fortsat med den nye lov, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. I sådan en situation, hvor alle involverede parter kan blive mærket for livet, er det altafgørende at søge hjælp hos en advokat, der kender dine rettigheder og muligheder.

Barnets ret

Barnets lov giver som noget nyt barnet eller den unge ret til at blive anbragt enten permanent eller midlertidigt, uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, ligesom det også får ret til til at an-mode om en suspendering af samværet med deres forældre i en periode eller anmode om, at der skal være en støtteperson til stede under samværet. Barnet eller den unge har imidlertid ikke beføjelse til alene at træffe den endelige beslutning, idet beslutningerne vedrørende anmodningerne om anbrin-gelse og samvær skal træffes sammen med voksne.

Hvor komunen har truffet en afgørelse med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren om at et barn under 10 år skal skifte anbringelsessted eller hjembringes, er det med den nye lov muligt for ple-jefamilier og støttepersoner at få en såkaldt second opinion. Det betyder, at kommunens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen, der herefter vil foretage en vurdering af beslutningen. Som allerede anført, har barnet imidlertid en selvstændig ret til at klage, såfremt det er fyldt 10 år. Idet sager ved-rørende børn kan få store konsekvenser, er det i disse følsomme sager, væsentligt at kunne læne sig op ad en professionel, der kan stå ved din side under hele klageforløbet, rådgive dig og tage sig af alt det administrative.

Hvorfor vælge os?

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm har mange års erfaring med sager vedrørende børn og behandler sagerne juridisk professionelt. Vores erfarne familieretsspecialister vil rådgive dig ud fra dine behov, klæde dig godt på til møderne og hjælpe dig og dit barn i alle dele af processen. For os er det vigtigt, at du og dit barn føler sig trygge ved os, idet vi samtidig udviser forståelse for den følsomme konflikt. Uanset om du som forælder eller dit barn har brug for en advokat, kan vi tale din eller dit barns sag og sørge for, at du og dit barn bliver behandlet ordentligt. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 72 14 11 15, hvor en af vores advokater vil være klar til at give dig kompetent rådgivning.

Har du spørgsmål?
Kontakt os gerne her