Regler om forældremyndighedIndehaver/indehavere af forældremyndigheden skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.

Barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær. Det gælder, hvad enten der er fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed.

Det er uden betydning for forældrenes pligt til at forsørge barnet, hvem der har forældremyndigheden. Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medfører det ikke i sig selv, at den fælles forældremyndighed ophører. Den fælles forældremyndighed fortsætter også efter forældrenes separation og skilsmisse, medmindre andet bliver bestemt eller aftalt.

Lever forældrene ikke sammen, og er de ikke enige om forældremyndigheden, afgør Familieretten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af forældrene skal have forældremyndigheden alene. Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Er forældrene kun uenige om, hvor barnet skal bo, kan Familieretten træffe afgørelse om dette spørgsmål, uden at den fælles forældremyndighed ophører. En anmodning om ophør af den fælles forældremyndighed eller om en bopælsafgørelse skal indleveres til Familieretshuset.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her